Activiteiten & Actueel > Verslag Alg.ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering 19 februari 2015

1. Welkom en opening

De voorzitter, Leida van Dijk, opent de jaarlijkse ALV om 19.30 uur. Er zijn 14 leden aanwezig.

2. Verslag ALV februari 2014

Deze zijn op onze website geplaatst.

Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen, zodat deze notulen ongewijzigd worden goedgekeurd.

De voorzitter merkt op dat de ALV een besluitvormende vergadering is. Er zijn dit jaar echter geen besluiten die genomen hoeven te worden.

3. Jaarverslag 2014 secretaris

Het jaarverslag 2014, van de secretaris Marleen Schout, is op de website geplaatst.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2014 penningmeester

We hebben 119 leden, eind vorig jaar waren dit er 149.

Het jaar laat een negatief resultaat zien, veroorzaakt door de terugloop in het ledenaantal. Hierdoor ontvangen wij een lagere bijdrage van het hoofdkantoor.

De gratis aangeboden busreis naar Beervelde is ook een oorzaak. Het bestuur heeft bewust deze dag georganiseerd voor de leden.

De najaarsbloemschikcursus is gestart in een andere locatie, de Huyskweker in Almere Buiten. Deze locatie is goedkoper dan de vorige.

Een exemplaar van het jaarverslag wordt op verzoek toegestuurd.

5. Verslag kascommissie

De kascommissie (Dhr. Herfst en Dhr. Visser) zijn aanwezig. De penningmeester heeft aangegeven dat de kascommissie de financiële stukken gecontroleerd en akkoord zijn bevonden.

De penningmeester wordt gedechargeerd.

Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd: Mw. IJdema en Dhr. Herfst.

6. Vragen, voorstellen en opmerkingen

-Mw. IJdema geeft zich op als vrijwilliger, n.a.v. de kerstkaart die verzonden is naar alle leden met het de vraag om zich als vrijwilligers aan te melden

-In de lezing die na de AV volgt zal Odette Breijinck van de afdeling architectuur van de gemeente Almere in de pauze een oproep doen aan Almeerders met groene vingers om mee te denken om de patio’s van de Schouwburg te vergroenen. Dit kan een springplank voor de afdeling Groei&Bloei Almere zijn. Joyce Visser meldt zich aan om deel te nemen aan dit project.

-het programma voor het eerste half jaar is in de uitnodiging van deze avond vermeld

-ontwikkelingen bij Groei&Bloei: het blad en de vereniging zullen in de toekomst uit elkaar gaan. Dit zal in het overleg in november geagendeerd worden bij de AV van Groei&Bloei landelijk. Dit betekent dat er ook € 10,- leden zullen komen (lid van de afdeling) naast het lidmaatschap van het blad (automatisch lid van de afdeling).

-de losse verkoop van het blad Groei&Bloei is stabiel t.o.v. andere bladen

-er is een BV gekomen bij Groei&Bloei die winst zal moeten gaan maken binnen 1 jaar

-er is nog geen tuinenreis bekend

 

7. Sluiting

De voorzitter sluit de ledenvergadering om 19.50 uur.

29
May
The moestuin
27
May
geuren en kleuren