Activiteiten & Actueel

Notulen Ledenvergadering G&B Almere 29 maart 2017

1.    Welkom en opening

De voorzitter, Leida van Dijk, opent de jaarlijkse ALV om 19.15 uur. Er zijn 6 leden aanwezig.

2.    Verslag ALV 25 februari 2016

Deze is op onze website geplaatst.

Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen, zodat deze notulen ongewijzigd worden goedgekeurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.    Jaarverslag 2016 secretaris

Het jaarverslag 2016, van de secretaris Marleen Schout, is op de website geplaatst.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

4.    Jaarverslag 2016 penningmeester

We hebben 124 leden, eind vorig jaar waren dit er 121.
De penningmeester ligt de jaarrekening toe. Er is een daling van € 1.000,- , dit komt o.a. doordat er minder bloemschiksters zijn geweest. Jaarlijks ontvangen wij van het hoofdkantoor een subsidie naar gelang het aantal deelneemster aan het bloemschikken. Voor 2016 bedroeg dit voor de twee cursussen € 56,-
De jaarlijkse bijdrage per lid vanuit het hoofdkantoor bedraagt € 15,30.
De gratis dagtocht aan de leden van Almere was de grootste uitgave.
Het spaarsaldo is hoog, brengt echter bijna geen rente op.
Indien iemand meer informatie wil hebben inzake de jaarcijfers over 2016, dan kan men zich richten tot de penningmeester.
Het financieel jaarverslag, van de penningmeester Ger van de Struijk, wordt goedgekeurd.

5.    Vragen, voorstellen, opmerkingen en/of mededelingen

Een lid geeft als voorstel voor een workshop beelden maken van piepschuim.

 

6.    Sluiting

De voorzitter sluit de ledenvergadering om 19.50 uur.

meer

 

 

 

20
Jul
Volkstuin: verrassingen
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….