Almere

Verslag van de ALV Groei en Bloei Almere 14 maart 2019

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 18 leden aanwezig.
   
 2. Verslag ALV 29 maart 2018
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
   
 3. Jaarverslag 2018 secretaris
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
   
 4. Jaarverslag 2018 penningmeester
  31 december 2018 waren er 132 leden.
  Op het bloemschikken in het voorjaar hebben we iets bij moeten leggen. Omdat er maar 6 aanmeldingen waren voor de cursus in het voorjaar 2019 is deze afgelast.
  Het jaarlijkse gratis uitje voor de leden heeft meer gekost dan voorgaande jaren. Dit hebben we bekostigd uit de reserve (en afdracht van de landelijke vereniging).
  Indien iemand meer informatie wil hebben inzake de jaarcijfers over 2018, dan kan men zich richten tot de penningmeester.
   
 5. Berichten vanuit de landelijke organisatie
  Herstructurering Groei & Bloei landelijk schiet niet op. Er is veel kritiek vanuit de afdelingen waardoor zaken herzien worden. In de AV in juni zal het nieuwe beleid aangenomen worden. Kern hiervan is dat er een ledenraad zal komen met 2 vertegenwoordigers vanuit een Rayon.
  Gardenista zal plaatsvinden van 15 t/m 19 mei. Dit landelijke evenement is een initiatief van Groei & Bloei en zal plaatvinden op landgoed Ophemert. Wij gaan als afdeling 17 mei. De uitnodiging hiervoor volgt.
  AVG Algemene Verordening Gegevens. Op onze website staat vermeld hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen voortaan toestemming vragen of wij een foto waarop u staat mogen plaatsen op onze website.
   
 6. Vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de leden
  -Is de plantenruilbeurs niet te vroeg dit jaar? Wij plannen deze datum altijd rond deze datum.
  -Is er een reglement van aftreden? Ja die is er maar die hanteren wij niet. Als wij dit zouden doen dan zou er nu geen bestuur van afdeling Almere meer zijn
  -Wordt Groei & Bloei ook betrokken bij de Floriade?. Dit ligt bij het landelijke hoofdbestuur. Wij verwachten een verzoek vrijwilligers te leveren voor de stand van Groei & Bloei. Landelijk wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de Floriade.
  -suggestie voor een workshop; tuinbeelden van piepschuim maken of houtsnijwerk voor in de tuin of een fotowedstrijd organiseren. 
   
 7.  Sluiting